Писмо с изх.№9100-0063 от 15.03.2017г. на Агенция за социално подпомагаоне, относно взаимодействие на доставчиците на социални услуги от консултативен тип училищата при случаи на инциденти с деца.

 

 

Мартенски базар с ученици от Клуб "Млад предприемач" и Клуб "Знания, които променят живота" 

по Проект "Твоят час"
 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА СПОРТА В РОДНОТО УЧИЛИЩЕ 

30.09.2016г.

 

 

 

 

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В

СУ „ХРИСТО БОТЕВ”

 

РАЗДЕЛ І

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този кодекс определя правилата за поведение на работниците и служителите в СУ „Христо Ботев” – с. Арчар и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал, както и да издигне престижа на училището.

Чл. 2. (1) Дейността на всички работещи в училището се осъществява при спазване принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, от-говорност и отчетност.

(2) Служителите изпълняват служебните си задължения при строго спазване на законодателството в Република България, като съдейства за провеждането на държавна политика в сфе-рата на образованието .

(3) Служителите в зависимост от функциите, които изпълняват, осъществяват действия, предлагат и вземат решения, водещи до елиминиране на произвола и укрепване на доверието в СУ „Христо Ботев” – с. Арчар.

(4) Служителите извършват дейността си компетентно, обективно и добросъвестно, като се стремят непрекъснато да подобряват работата си в интерес на учениците и техните семейства.

(5) Служителите следват поведение, което не накърнява престижа на СУ „Христо Ботев” – с. Арчар, не само при изпълнение на служебните си задължения, но и в своя обществен и личен живот.

(6) При изпълнение на служебните си задължения служителите се отнасят любезно, въз-питано и с уважение към всеки, като зачитат правата и достойнството на личността и не допус-кат каквито и да са прояви на дискриминация.

Чл.3. Спазването на Етичния кодекс е задължително за всички членове на училището и се следи от Комисия по етика при СУ „Христо Ботев” – с. Арчар, която разглежда всички случаи на неговото нарушаване и налага предвидените в него санкции.

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ

ЦЕЛИ

Чл.4. Етичният кодекс има за цел:

1. Да представи основните ценности и принципи, които работещите с деца трябва да знаят и спазват в своята практика;

2. Да утвърдят волята и стремежа на работещите с деца за етичност в практическата им дейност;

3. Да насочат поведението и подпомогнат работещите с деца в решаването на етични дилеми, които срещат в своята практика;

4. Да очертаят моралните отговорности на работещите с деца към детето, към семейст-вото, помежду си и към обществото.

 

РАЗДЕЛ ІІІ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЦЕННОСТИ

Работещите с деца изпълняват своите функции, като се ръководят от основните ценности и принципи:

Чл. 5.Работещият с деца трябва да притежава определени личности, морални и социални качества.

Чл.6.Работещият с деца специалист се обляга на своята компетентност - притежава и от-говорно прилага своето познание и опит.

Чл.7.Той не поставя успеха на своята работа в зависимост от професионалния компро-мис, работи независимо и носи отговорност за действията си.

Чл.8.Професионалистът, работещ с деца, се стреми да изпълнява работата си качествено и в срок, но не заблуждава децата и техните семейства за ефективността и ефикасността на сво-ята дейност, т.е. високо цени честността в отношенията.

Чл.9.Той е коректен в отношенията си с децата и е лоялен спрямо родителите им, но без да пренебрегва отговорността си към обществото.

РАЗДЕЛ ІV

ПРИНЦИПИ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл.10.Доверието и взаимното уважение между професионалиста и семейството са в ос-новата на взаимоотношенията помежду им. В този смисъл професионалистът се ангажира да ра-боти за изграждане на доверие с децата и родителите, да защитава интересите на децата, с които работи, да защитава принципите на поверителност на информацията, да създава реалистична очаквания за резултатите от работата си, да избягва действия и ситуации, които биха предизви-кали конфликт.

Чл.11.Работещият с деца професионалист целенасочено се стреми към изграждане, ут-върждаване и повишаване на доверието и уважението към професията. Затова той се ангажира да развива и популяризира успешни практики, да работи за повишаване на професионалната си отговорност и компетентност, да подпомага професионалното израстване на своите колеги и да насърчава проявите на висок професионализъм и морал, да се стреми към прозрачност и соци-ална отговорност в работата си.

РАЗДЕЛ V

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ДЕТЕТО

Чл.12. (1) Работещите с деца изпълняват своите функции, като се ръководят от основни-те ценности и принципи:

т.1 Детството е изключително важен период от живота на човека.

т.2 Семейството е най- естествената среда за развитието на детето.

т.3 Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност.

т.4 На всяко дете е гарантирано правото на : свобода на изразяване на мнение;свобода на мисълта, съвестта и религия;формиране на собствени възгледи в право да ги изразява свободно;

Чл. 13. Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство ме-тоди на възпитание, физическо, психическо или друго насилие или форми на въздействие.

Чл. 14. Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нрав-ствено и социално развитие.

Чл. 15. Всяко дете и всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати да развият пъл-ния си потенциал.

Чл. 16. Във всички случаи да се защитават по най-добър начин интересите на детето.

Чл. 17. Всяко дете, попаднало в риск, има нужда от специална закрила за извеждането му от рисковата ситуация.

Чл. 18. Да основаваме практиката си на съвременните знания за детското развитие и поз-наването на индивидуалните особености на всяко дете.

Чл. 19. Да разбираме и уважаваме уникалността на всяко дете.

Чл. 20. Да се съобразяваме със специфичната уязвимост на всяко дете.

Чл. 21. Да създаваме безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, емо-ционалното и физическото развитие на детето.

Чл. 22. Да подкрепяме правото на детето на свободно изразяване на мнение по всички въпроси от негов интерес.

Чл. 23. Да работим в най-добрия интерес на детето.

Чл. 24. Да осигуряваме на децата с увреждания равни възможности за достъп до адекват-ни грижи и образование.

Чл. 25. Да не участваме в практики, които не зачитат достойнството на детето или са опасни и вредни за физическото и емоционално му здраве и развитие.

Чл. 26. Да не участваме в практики, които дискриминират по някакъв начин децата на основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности, или на базата на статуса, поведението или убежденията на родителите.

Чл. 27. При съмнение за малтретиране да уведомяваме органите за закрила на детето и да следим дали са предприети необходимите мерки.

Чл. 28. Когато друго лице изкаже подозрения за малтретиране на дете, да му окажем пълно съдействие за предприемане на подходящи действия за закрила на детето.

Чл. 29. Когато разберем за действия или ситуации, които заплашват здравето и сигур-ността на детето, ние имаме моралната и законова отговорност да информираме органите по закрила на детето.

Чл. 30. Да опазваме личната информация за възпитаниците си и техните семейства и да я ползваме само и единствено в техен интерес и във връзка и по повод на изпълнение на морални-те си и служебните си ангажименти

РАЗДЕЛ VІ

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО

Чл. 31. (1)Първостепенна отговорност на персонала е подпомагане семейството при отг-леждането и възпитанието на децата.

(2) Зачитане достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и убеж-дения.

(3) Уважаване ценностите на семейството при отглеждане и възпитание на децата и пра-вото му да взема решения за своите деца.

(4) Информиране на семейството за всички решения, отнасящи се до детето и за начина, по който се работи с детето.

Чл. 32.Не позволяваме и не участваме в изследвания, които по някакъв начин могат да застрашат здравето, образованието, развитието или благополучието на детето.

Чл. 33. Да не използваме нашите отношения със семейството за лично облагодетелстване.

Чл. 34. Осигуряване конфиденциалност на информация и зачитане правото на семейство-то на личен живот с изключение на случаите на малтретиране и лоша грижа.

 

Чл. 35. Разкриването на поверителна информация за детето може да стане само с разре-шение на семейството. Това не важи в случаите на малтретиране и лоша грижа.

Чл. 36. В случаите на конфликт между членовете на семейството, да се работи открито, споделяйки наблюденията си за детето с цел всички включени страни да вземат информирано решение, като стриктно се въздържаме от вземане страна в конфликта.

РАЗДЕЛ VІІ

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ КОЛЕГИТЕ

Чл. 37. Изграждане и поддържане отношения на уважение, доверие, сътрудничество и коректност.

Чл. 38. Обменяне на информация и ресурси, които имат отношение към благополучието на СУ „Христо Ботев” – с. Арчар и правата на детето.

Чл. 39. Утвърждаване на собствения и на колегите си авторитет чрез лично поведение и чувство за отговорност

Чл. 40. Недопускане на действия, които биха уронили престижа на професията и нетър-пимост към подобни действия.

Чл. 41. Когато противоречията между колеги не могат да бъдат разрешени от самите тях, те търсят съдействието на непосредствения ръководител.

РАЗДЕЛ VІІІ

ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл. 42. (1) При изпълнение на служебните си задължения и в обществения си живот служителите следват поведение, което не уронва престижа на СУ „Христо Ботев” – с. Арчар

(2) Служителите не допускат на работното си място поведение, несъвместимо с добрите нрави.

(3) Служителите се стремят да избягват в поведението си конфликтни ситуации, а при възникването им полагат усилия да ги преустановят, запазвайки спокойствие и контрол над по-ведението си.

(4) Служителите спазват благоприличието и деловия вид в облеклото, съответстващи на служебното положение и на институцията, която представлява.

Чл. 43. Служителят не може да участва в скандални прояви, с които би могъл да накърни престижа на СУ „Христо Ботев” – с. Арчар

Чл. 44. Служителят поставя пред своя ръководител открито и честно проблемите, с които се сблъсква в процеса на работата.

Чл. 45. (1) Служителят противодейства на корупционни прояви и на други неправомерни действия в училището.

(2) Служителят не допуска да бъде поставен във финансова зависимост или в друга об-вързаност от външни лица или организации, както и да иска и да приема подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните му задълже-ния, на неговите решения или да нарушат професионалния му подход по определени въпроси.

(3) Служителят не може да приема подаръци или облаги, които могат да бъдат възприети като награда за извършване на работа, която влиза в служебните му задължения.

Чл. 46. Служителят не може да упражнява дейности, посочени в законодателството като несъвместими с неговите задължения и отговорности, както и да получава доходи от такива дейности. 5

 

Чл. 47. При осъществяването на действия, несъвместими с поведението по този кодекс, служителят на СУ „Христо Ботев” – с. Арчар следва да подаде молба за прек-ратяване на трудовите правоотношения .

РАЗДЕЛ ІХ

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ОБЩЕСТВОТО

Чл. 48. Да работим за създаване на сигурна обществена среда, в която детето да получава адекватни здравни грижи, храна, подслон, възпитание и да живее без насилие.

Чл. 49. Да работим за подобряване на сътрудничеството между организациите както и за интердисциплинарното взаимодействие между професиите, които имат отношение към благо-получието на децата и семейството.

Чл. 50. Да съдействаме за повишаване степента на разбиране на децата и техните нужди от обществото.

Чл. 51. Да работим за популяризиране правата на децата, както и за повишаване чувстви-телността на обществото към нарушаването им.

Чл. 52. Да работим в подкрепа на законите и политиките, които подпомагат благополучи-ето на децата и семействата им и противопоставяне на тези, които го нарушават.

РАЗДЕЛ Х

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СТРУКТУРИ НА ОБЩИНА ДИМОВО, РУО ВИДИН, МОН и НПО

.

Чл. 53. (1) Служителите подпомагат органите на държавна и местна власт с висок профе-сионализъм, безпристрастност и активност при разработването и провеждането на държавната политика, както и при изпълнението на взетите решения и осъществяването на неговите право-мощия.

(2) Когато прави предложения пред органите на държавна и местна власт, служителят предоставя цялата информация, отнасяща се до вземането на конкретно решение.

(3) Отговаря на поставените въпроси съобразно функциите, които изпълнява, като при необходимост пренасочва въпросите към друг служител, притежаващ съответната компетент-ност.

Чл. 54. Служителите предоставят исканата информация от органите на държавна и мест-на власт бързо, точно и коректно, освен ако изрично не е посочено друго в нормативен акт, зася-гащо поверителна информация. В тези случаи се иска разрешение от директора на училището

Чл. 55. Служителите активно съдействат за осъществяване на партньорски отношения с НПО и органите на държавната и местна власт.

РАЗДЕЛ ХІ

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ 

 

Чл. 56. (1) Служителят е длъжен да спазва служебната йерархия и стриктно да изпълнява актовете и заповедите на горестоящите органи.

(2) Служителят не е длъжен да изпълни нареждане, което засяга неговите права, правата на неговата съпруга или съпруг, роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително. В този случай той е длъжен незабавно да уведоми органа, от когото е получил нареждането.

Чл. 57. Служителят не трябва да изразява лични мнения по начин, който може да бъде тълкуван като официална позиция на СУ „Христо Ботев” – с. Арчар

Чл. 58. Служителят не трябва да позволява да бъде поставян или да изглежда поставен в положение на зависимост от когото и да било. Той също не трябва да върши работата си по на-чин, допускащ влияние от друг.

Чл. 59. (1) Служителят опазва повереното му имущество с грижата на добър стопанин и не допуска използването му за лични цели.

(2) Информира своевременно непосредствения си ръководител за загубата или поврежда-нето на повереното му имущество..

Чл. 60. Служителят в изпълнение на заеманата длъжност, трябва да осигури ефективно, компетентно и икономично използване на собствеността, средствата, услугите и финансовите източници, които са му поверени. Те не трябва да бъдат използвани за лични цели или да бъдат предоставяни на трети лица, освен ако е изрично предвидено.

Чл. 61. Служителят трябва да извършва необходимите действия за защита на сигурността и поверителността на информацията, за която е отговорен или му е известна. Използва данните и документите в училището единствено по повод изпълнение на служебните си задължения при спазване правилата за защита на информацията.

РАЗДЕЛ ХІІ

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 62. Конфликт на интереси възниква, когато служителят има личен интерес, който му влияе до толкова, че пречи на безпристрастното и обективно вземане на решения или изпълне-ние на служебни задължения.

(1). Служителят трябва да избягва всякакви ситуации, които могат да доведат до конф-ликт на интереси. При появяването на такъв конфликт той е длъжен да информира веднага ръ-ководителя си.

(2) Служителят не може да използва служебното си положение за лично и на семейството си облагодетелстване, давайки платени уроци по принуда.

(3) Служителят не трябва да допуска възможност друг служител да го постави в реален или предполагаем конфликт на интереси.

(4) В случай на вече възникнал конфликт на интереси и само съобразно с нарежданията на ръководителя му, служителят може да се оттегли от служебни си задължения, които са при-чина за възникването на конфликта.

 

РАЗДЕЛ ХIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 63. Този кодекс влиза в сила от датата на приемането му.

Чл. 64. Предложения за промени и допълнения в Етичния кодекс могат да бъдат внасяни директно пред Педагогическия съвет на СУ „Христо Ботев” – с. Арчар.

 

 

 

 

 

 

Електронна платформа за учене на възрастни в Европа / EPALE /https://ec.europa.eu/epale/bg

 

 

 

Информация


Във връзка с популяризирането на Рейтинговата система на висшите училища в Република България, както и във връзка с възможността за кариерно ориентиране и избор на висше училище чрез нея на завършващите през 2015г. средно образование ученици ви предоставяме линк към уеб-базираната платформа на системата: http://rsvu.mon.bg

 


 

КАМПАНИЯ "ЧЕТИ С МЕН"

СОУ”Христо Ботев”Арчар се включи в Кампанията "Чети с мен" на 28.09.2014г., организирана от Министерството на културата, под патронажа на президента Росен Плевнелиев и с подкрепата на различни организации,свързани с четенето и грамотността. "Чети с мен" поставя началото на насърчаване на четенето и грамотността сред гражданите от всички възрасти. Посланиците на кампанията- ученици и учители- четоха по няколко минути на глас откъси от любими свои книги.Благодарности на любезните домакини - Читалище"Образование ",чийто библиотечен фонд използвахме!!!!

 

 

 

 "ЕКО КЪТ ЕВРОПА"

Успешно приключи изпълнението на проект "Еко кът Европа", финансиран от ЦОИДУЕМ.
На 04.07.2014г. с празничен концерт и викторина  бе официално открит изградения еко кът в двора на училището.